Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρηση με την επωνυμία ΡΩΣΣΗ ΕΛΕΝΗ και τον διακριτικό τίτλο ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.ΡΩΣΣΗ, (εφεξής η «Επιχείρηση») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο, στην οδό Βύρωνος 5, Τ.Κ. 14565, ΤΗΛ. 210 2020 126 σας ενημερώνει με το παρόν ως χρήστες του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματός της, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και τη συναφή ελληνική νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην οποία προβαίνει.

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Επιχείρηση;

(α) Δεδομένα ταυτοποίησης σας: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔOY
(β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμός τηλεφώνου (σταθερό και κινητό)
γ) Δεδομένα συναλλαγών σας με την Επιχείρηση: στοιχεία παραγγελιών σας

2. Από πού συλλέγει η Επιχείρηση τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα σας υπό 1 (α) – (γ) ανωτέρω συλλέγονται με την καταχώρισή τους από εσάς στα σχετικά πεδία της ιστοσελίδας της Επιχείρησης.

3. Για ποιους σκοπούς συλλέγει η Επιχείρηση τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Επιχείρηση συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

(α) Τα δεδομένα σας υπό 1 (α)-(γ) ανωτέρω για την ταυτοποίησή σας, τη διαχείριση και εκτέλεση της παραγγελίας σας που υποβάλλετε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης και την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με την παραγγελία σας, εφόσον απαιτείται. (Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ), τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με έννομη υποχρέωσή του (άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ) καθώς και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1στ ΓΚΠΔ)).

(β) Το ονοματεπώνυμό σας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας συλλέγονται επίσης στο πλαίσιο δημιουργίας λογαριασμού από εσάς στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης ή/και εγγραφής σας στην υπηρεσία λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletter) της Επιχείρησης. (H επεξεργασία διενεργείται κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ)).

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

α) Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Επιχείρησης στο μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και την εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιχείρησης απέναντι σας (π.χ. υπάλληλοι λογιστηρίου, υπάλληλοι διεύθυνσης πωλήσεων).

β) Συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία φορείς ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά παρόχους λογιστικών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών ή/και παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (π.χ. courier) εταιρειών υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, λοιπών παρόχων συμβουλευτικών υπηρεσιών, κλπ., υπό τον όρο τήρησης της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των δεδομένων σας.

γ) Φορολογικές αρχές και οποιαδήποτε άλλη οικονομική αρχή του Δημοσίου, εφόσον υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη.

δ) Δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου καθώς και τρίτοι, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης/παραγγελίας, την εκπλήρωση των εκ του νόμου ή της σύμβασης υποχρεώσεων της Επιχείρησης, ή για την άσκηση των δικαιωμάτων της και την προάσπιση των συμφερόντων της ή εφόσον αυτό επιβάλλεται από νομοθετικές διατάξεις ή δικαστικές αποφάσεις ή κανονιστικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων ανεξάρτητων αρχών.

5. Για πόσο χρόνο τηρεί η Επιχείρηση τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Επιχείρηση τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι 5 ετών από την τελευταία σας συναλλαγή με αυτήν, εκτός εάν με ειδική διάταξη νόμου ή βάσει απόφασης ή σύστασης αρμόδιας Αρχής ορίζεται συντομότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εάν μέχρι τη λήξη των ως άνω χρονικών διαστημάτων βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Επιχείρηση που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά περίπτωση χρόνος τήρησης παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Μετά την πάροδο των ανωτέρω χρόνων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται.

6. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρεί και επεξεργάζεται η Επιχείρηση, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης).
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).
γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η Επιχείρηση (δικαίωμα εναντίωσης).
ε) Να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η Επιχείρηση σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
στ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρεί η Επιχείρηση (δικαίωμα στη λήθη).
Σε σχέση με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Η Επιχείρηση έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας, εναντίωση στην επεξεργασία, ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα, δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της Επιχείρησης, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην Επιχείρηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rossi.com.gr